Disclaimer
This website is made available for public viewing on the basis that the webmaster exclude to the extent lawfully permitted all liability whatsoever for any loss or damage arising out of use of this website. Whilst we endeavour to ensure the accuracy and completeness of the content of the pages of this website, the webmaster does not accept any liability or responsibility for loss occasioned as a result of reliance placed on any part of its contents.

Privacy policy
By accessing or using this website, you agree to the terms of this privacy policy. We are committed to respecting the privacy of users entering this site and we recognize the importance of the responsible use of information collected on this site. The purpose of this policy, therefore, is to explain to you rather than apprise you the nature of the information we record and store about you and the way in which it is used. We reserve the right to alter the policy from time to time at our sole discretion.

Data Protection Act 1998
The Data Protection Act defines the legal responsibilities of data users such as ourselves. The Act governs the collection, storage, use and transfer of personal data, for example, name, address, e-mail, age etc.

Accuracy
We will do our best to maintain the accuracy of the personal information you supply to us. You have the right to access and correct your personal information at any time and if you wish to do so please contact the Society.

Sharing your data
We will not sell or rent your personally identifiable information to anyone.

Further information
Our site may be linked to other relevant sites and where this is the case, this privacy policy will not apply to those other sites once you have entered them. We are not responsible for the content or the privacy practices of other sites.

Aggregate data
In general, our service automatically gathers certain usage information about the numbers and frequency of visitors to our website. We only use such data as aggregate. This collected data helps us to improve our site for your use.

Privacy policy changes
If we decide to change our privacy policy, we will post those changes here so that you will always know what information we gather, how we might use that information and whether we will disclose it to anyone.

. . . . . . . .

Ymwadiad
Mae'r wefan hon ar gael i'r cyhoedd ei gweld ar y sail fod y Web Feistr yn eithrio i'r graddau a ganiateir yn gyfreithlon bob cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau cywirdeb a chyflawnrwydd cynnwys y tudalennau ar y wefan hon, nid yw'r Web Feistr yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am golled a achosir o ganlyniad i ddibyniaeth a roddir ar unrhyw ran o'i chynnwys.

Polisi preifatrwydd
Trwy agor neu ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i delerau'r polisi preifatrwydd hwn. Rydym yn ymrwymo i barchu preifatrwydd y defnyddwyr sy'n ymweld â'r wefan hon ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd y defnydd cyfrifol a wneir o'r wybodaeth a gesglir ar y safle hwn. Pwrpas y polisi hwn, felly, yw esbonio i chi yn hytrach nag egluro ichi natur yr wybodaeth y byddwn yn ei chofnodi a'i chadw amdanoch chi a'r ffordd y bydd yn cael ei ddefnyddio. Rydym yn cadw'r hawl i newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd yn ôl ein disgresiwn.

Deddf Gwarchod Data 1998
Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio cyfrifoldebau cyfreithiol defnyddwyr data fel ni ein hunain. Mae'r Ddeddf yn rheoli'r casglu, storio, defnyddio a throsglwyddo data personol, er enghraifft, enw, cyfeiriad, e-bost, oed ac ati.

Cywirdeb
Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth bersonol a roddwch i ni. Mae gennych yr hawl i gael mynediad ac i gywiro eich manylion personol unrhyw adeg, ac os ydych yn dymuno gwneud hynny, cysylltwch â'r Gymdeithas.

Rhannu eich data
Ni fyddwn yn gwerthu na rhentu eich manylion personol adnabyddadwy i unrhyw un.

Gwybodaeth ychwanegol
Gellir cysylltu ein safle ni â safleoedd perthnasol eraill, ac yn yr achosion hyn ni fydd y polisi preifatrwydd hwn yn weithredol yn achos y safleoedd eraill hyn, unwaith y byddwch yn ymgysylltu â hwy. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na rheolau preifatrwydd safleoedd eraill.

Data cyfanredol
Yn gyffredinol, mae ein gwasanaeth yn casglu yn awtomatig wybodaeth ynghylch niferoedd ac amlder ymwelwyr â'n gwefan. Dim ond fel cydgasgliad y byddwn yn defnyddio data o'r fath. Mae'r data yma a gesglir yn ein cynorthwyo i wella ein safle ar gyfer eich defnydd.

Newidiadau yn y polisi preifatrwydd
Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn nodi'r newidiadau hynny yma, fel y byddwch bob amser yn gwybod pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y gellid defnyddio'r wybodaeth honno ac a fyddwn yn ei datgelu i unrhyw un.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!